I praksisfeltet har vi nok hatt lang tradisjon med å lete etter årsaker til problematferd hos barnet selv. Jeg ble imidlertid tidlig svært opptatt av sammenhengen mellom de voksnes atferd og barns atferd. Gregory Batesons teorier om kommunikasjon og relasjoner har betydd mye for meg i min overbevisning om at det er de voksne som har ansvar for relasjonen med barn og unge, og at varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne.

Spesialpedagog Hanne Holland

Jeg er utdannet Cand Paed Spec med embetseksamen (master) i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, med vekt på emosjonelle og sosiale vansker. Jeg er også utdannet førskolelærer og har videreutdanning i kognitiv terapi. Jeg har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med barn og unge på ulike arenaer som barnehage, spesialskole, PP-tjeneste, fra Bufetat som MST – terapeut, og oppdrag fra kommunalt barnevern.

Jeg er forfatter av boka : ”Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne” (Hanne Holland, Gyldendal Akademisk 2013), og har utviklet Kontekstmodellen som er et verktøy for problemløsning og systemisk analyse og veiledning.

De siste ti årene har jeg holdt kurs for ulike personalgrupper rundt omkring i hele Norge, samt familierådgivning etter oppdrag fra kommunalt barnevern og oppdrag for PPT. I mitt møte med kursdeltakere fra ulike praksisarenaer har det blitt tydelig for meg at det i praksisfeltet er en stor tverrfaglig interesse for systemteori. Det er også et stort behov for noen verktøy i det utfordrende arbeidet med barn og unge som strever. I møte med ulike aktører i praksisfeltet, gjennom en rekke år, har Kontekstmodellen vokst fram som et verktøy for problemløsning og analyse.

I dag er Kontekstmodellen i bruk rundt omkring i hele Norge: i barnehager, i skoler, i barneverntjenester, i spesialpedagogiske team, i PP-tjenester og i tverrfaglig bruk i hele kommuner. Boka er inne på pensum ved ulike høyskoler, også på masternivå. Mange bruker boka i oppgaveskriving og flere har lagt den opp til muntlig eksamen. Det er en stor glede og en stor inspirasjon at ulike fagpersoner opplever Kontekstmodellen som et nyttig verktøy, i sitt daglige arbeid med barn og unge som strever.